Provozní řád

provozovatel: LTC Velešín, z.s.

správce tenisových dvorců: p. Michal Kostečka +420 731 837 512

Článek 1 – Vstup na tenisové dvorce

Používání tenisových dvorců je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení hracího poplatku, u členů tenisového klubu po zaplacení členského příspěvku. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního  řádu a dbát pokynů správce.

Herní doba na tenisových dvorcích je stanovena obvykle na 60 – 120 minut. V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést přípravu dvorce na hru i jeho úklid.

PRONÁJEM DVORCŮ: (ceník pro nečleny)

Singl:

hra nečlenů: 160,- Kč / hod. (80,- Kč za každou další započatou půlhodinu)

člen + nečlen: 100,- Kč / hod. (50,- Kč za každou další započatou půlhodinu)

Skupinová hra:

hra nečlenů: 160,- Kč / hod. (80,- Kč za každou další započatou půlhodinu)

člen + 2 a více nečlenů: 160,- Kč / hod. (80,- Kč za každou další započatou půlhodinu)

nečlen + 2 a více členů: 100,- Kč / hod. (50,- Kč za každou další započatou půlhodinu)

Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků

Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

Vstup na dvorce je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

Vstupovat na dvorce je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.

Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách tenisového areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce.

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu.

Každý hráč je před ukončením hrací doby povinen uklidit tenisový dvorec. Úprava probíhá hrablem a následně sítí nebo koštětem + zakropení vodou dle potřeby (toto i před hrou).

Článek 3 – Rezervace dvorců

Tenisové dvorce se denně mohou využívat v době od 8.00 do 20.00 hod, popř. dle povětrnostních podmínek. O možnosti uzavření dvorců rozhoduje výlučně správce areálu – je třeba respektovat jeho rozhodnutí.

Rezervace tenisového dvorce se neprovádí.

Možná je pouze pravidelná a dlouhodobá rezervace, kterou provádí správce po dohodě se správní radou, trenéry a členy klubu.

Článek 4 – Zakázané činnosti v areálu

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře.

Znečišťovat prostory odhazováním odpadků a dalším nevhodným jednáním.

Požívat návykové látky.

Na dvorcích je zakázáno kouření, vodění psů, vjíždění a odkládání kol.

Tenisové dvorce slouží pouze k tenisu, nelze je používat k provozování jiných míčových her.

Článek 5 – Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude  vykázán návštěvník či člen klubu, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

KALENDÁŘ AKCÍ
Květen  2024
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31