Provozní řád

provozovatel: LTC Velešín, z.s.

správce tenisových dvorců: p. Josef Mikeš +420722487652, p. Filip Rozkošný +420775289288

Článek 1 – Vstup na tenisové dvorce

Používání tenisových dvorců je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení hracího poplatku, u členů tenisového klubu po zaplacení členského příspěvku. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního  řádu a dbát pokynů správce.

Herní doba na tenisových dvorcích je stanovena obvykle na 60 – 120 minut. V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést přípravu dvorce na hru i jeho úklid.

PRONÁJEM DVORCŮ: (ceník pro nečleny)

Singl:

hra nečlenů: 160,- Kč / hod. (80,- Kč za každou další započatou půlhodinu)

člen + nečlen: 100,- Kč / hod. (50,- Kč za každou další započatou půlhodinu)

Skupinová hra:

hra nečlenů: 160,- Kč / hod. (80,- Kč za každou další započatou půlhodinu)

člen + 2 a více nečlenů: 160,- Kč / hod. (80,- Kč za každou další započatou půlhodinu)

nečlen + 2 a více členů: 100,- Kč / hod. (50,- Kč za každou další započatou půlhodinu)

Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků

Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

Vstup na dvorce je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

Vstupovat na dvorce je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.

Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách tenisového areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce.

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu.

Každý hráč je před ukončením hrací doby povinen uklidit tenisový dvorec. Úprava probíhá hrablem a následně sítí nebo koštětem + zakropení vodou dle potřeby (toto i před hrou).

Článek 3 – Rezervace dvorců

3A – Členové tenisového klubu

Členové tenisového klubu mohou využívat tenisové dvorce denně v době od 8.00 do 20.00 hod, popř. dle povětrnostních podmínek. O možnosti uzavření dvorců rozhoduje výlučně správce areálu – je třeba respektovat jeho rozhodnutí.

Rezervace tenisového dvorce se provádí u správce telefonicky.

Pravidelnou dlouhodobou rezervaci provádí správce po dohodě se správní radou, trenéry a členy klubu. Nepravidelné rezervace je možné tvořit samostatně.

Pokud nebude moci člen využít rezervovaný prostor, je povinen rezervaci zrušit. Platí pravidlo „třikrát a dost“. To znamená – nepřijdu třikrát na svůj rezervovaný termín (předem nezrušený) a přicházím o svou pravidelnou rezervaci.

Rezervace rušit nejpozději 3 hodiny před termínem rezervace. Nejlépe však alespoň půldne předem.

Pokud se hráč nedostaví do 10 minut po zahájení jeho vymezeného hracího času a ani správci nenahlásí pozdější příchod, je správce oprávněn obsadit dvorec případným jiným zájemcem (členem klubu, návštěvníkem). Při nepřítomnosti správce může dvorec obsadit jiný zájemce.

3B – Tenisová škola, tréninky

Pro rezervace a jejich rušení platí stejná pravidla jako v bodě 3A. Za rezervace nese v tomto případě odpovědnost trenér nebo rodič či vedoucí družstev.

Trenér tenisové školy je povinen zajistit, aby v době tenisové výuky byla přítomna vždy alespoň jedna osoba starší 18 let, která bude odpovídat za bezpečný průběh tréninku.

3C – Externí zájemce o hru na tenisových kurtech – nečlen

Pro návštěvníky (nečleny) systém rezervací neplatí, nemají na něj nárok.

Článek 4 – Zakázané činnosti v areálu

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře.

Znečišťovat prostory odhazováním odpadků a dalším nevhodným jednáním.

Požívat návykové látky.

Na dvorcích je zakázáno kouření, vodění psů, vjíždění a odkládání kol.

Tenisové dvorce slouží pouze k tenisu; nelze je používat k provozování jiných míčových her.

Článek 5 – Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude  vykázán návštěvník či člen klubu, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

KALENDÁŘ AKCÍ
Leden  2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31