Stanovy klubu

Stanovy spolku

LTC VELEŠÍN, z.s. (dále jen „Spolek“)

Členská schůze Spolku se shodla dle § 218 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na níže uvedeném znění stanov:

I.

Název Spolku: LTC Velešín, z.s.

Sídlo Spolku: Velešín, Strahovská 674, PSČ 382 32

II.

 1. Hlavním účelem Spolku je uspokojování potřeb a zájmů fyzických a právnických osob formou sportovního vyžití, zejména v oblasti vrcholového a rekreačního tenisu, navazujícího na tradice tenisového klubu Velešín.
 2. Hlavní činností Spolku je zabezpečování sportovní, tělovýchovné a společenské činnosti pro všechny členy Spolku. Spolek může vykonávat i vedlejší hospodářské či jiné výdělečné činnosti, a to zejména na podporu hlavní činnosti, a to i formou využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností pak spolek používá především k podpoře hlavní činnosti. Specifikaci hlavních a vedlejších činností určuje vnitřní předpis, který schvaluje správní rada Spolku.
 3. Pro zajištění výše uvedené činnosti je Spolek oprávněn přijímat sponzorské dary apod.
 4. Prostředky získané činností Spolku mohou být použity pouze pro účely činnosti Spolku. Členové Spolku nemají právní nárok na podíl z výsledků hospodaření nebo z jiných příjmů Spolku. Za prováděnou činnost pro LTC Velešín, z.s. náleží jeho členům jen náhrada účelně vynaložených nákladů nebo jednorázová odměna, a to po předchozím odsouhlasení statutárním orgánem Spolku. Případným zaměstnancům Spolku náleží mzda a další požitky podle zvláštních právních předpisů.

III.

 1. LTC Velešín, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů – fyzických a právnických osob s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky.
 2. Spolek je právnickou osobou. Členové neručí za jeho dluhy.

IV.

 1. Spolek vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisuje jméno, příjmení, popř. název právnické osoby, bydliště popř. sídlo, den vzniku členství a den zániku členství členů. S ohledem na povinnost stanovenou Českou unií sportu, jíž je spolek součástí, je nutné uvést i rodné číslo. Pokud jsou k dispozici, zapisují se do seznamu členů i jejich kontaktní e-mail a telefon. Seznam členů Spolku vede a zápisy do něj provádí jednatel klubu. Záznamy v seznamu členů Spolku se provádí vždy bez zbytečného odkladu poté, co nastala skutečnost, která změnu v seznamu podmiňuje. Seznam členů Spolku je volně přístupný v kanceláři prezidenta všem členům Spolku.
 2. Členství ve Spolku je dobrovolné a členem se může stát každá fyzická a právnická osoba, která se chce podílet na rozvoji Spolku a souhlasí s jeho stanovami. Právnickou osobu ve Spolku zastupuje její statutární orgán.
 3. Členství ve Spolku může být dvojího druhu:
  • a) řádné členství
  • b) mládežnické členství
 4. Řádné členství ve Spolku získá každá právnická a fyzická osoba, která zaplatí členský příspěvek, která byla přijata za člena Spolku, a která v případě fyzické osoby dovrší 18 let. Člen s řádným členstvím má právo volit. Právo být volen do všech orgánů Spolku mají všichni členové Spolku s řádným členstvím, avšak s výjimkou volby osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke Spolku do správní rady, jak je uvedeno v části B. odst. 5.
 5. Mládežnické členství ve Spolku získá každá fyzická osoba, která zaplatí členský příspěvek, a která je mladší 18 let. Člen s mládežnickým členstvím má ve volbách do orgánů Spolku pouze poradní hlas a nemá právo být do nich volen.
 6. Členství ve Spolku vzniká ke dni vydání rozhodnutí správní rady nebo orgánu jí pověřeným na základě podané žádosti.
 7. Členství ve Spolku se váže pouze na osobu člena a nepřechází na jejího právního nástupce.
 8. Člen Spolku má právo:
  • a) podílet se na činnosti Spolku a využívat jeho zařízení
  • b) volit a být volen do orgánů Spolku uvedených v čl. V odst. 1 písm. b) – c) v případě řádného členství
  • c) obracet se na orgány Spolku se svými podněty, návrhy a stížnostmi
 9. Člen Spolku je povinen:
  • a) chránit majetek Spolku a tento udržovat a zvelebovat
  • b) platit stanovené členské příspěvky ve výši a splatnosti stanovené správní radou
  • c) dodržovat stanovy Spolku, respektovat a plnit rozhodnutí přijatá orgány Spolku
  • d) dodržovat pravidla slušného chování a areálu Spolku vůči členům, orgánům Spolku a třetím osobám
 10. Členství ve Spolku zaniká:
  • a) dobrovolným vystoupením na základě písemného oznámení o ukončení členství statutárnímu orgánu nebo jím pověřeného orgánu Spolku
  • b) vyloučením – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena, pokud svým jednáním závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nesjednal ani po výzvě Spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li by Spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení rozhoduje správní rada. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členovi. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen Spolku právo se odvolat ve lhůtě stanovené v § 241
  • c) neuhrazením členského příspěvku, a to ani na základě výzvy dle § 238 Občanského zákoníku
  • d) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
  • e) vyškrtnutím
  • f) zánikem Spolku
 11. Považuje-li člen Spolku rozhodnutí některého z orgánů Spolku, proti kterému již nelze podle stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo v rozporu se stanovami, může vyloučený člen do 3 měsíců ode dne, kdy se o tomto dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká.
 12. Na vznik členství ve Spolku není právní nárok.

V.

 1. Orgány Spolku jsou:
  • A. členská schůze
  • B. správní rada
  • C. prezident Spolku
  • Orgány Spolku, jejich název, členství a působnost s nimi související je možné měnit stanovami.
 2. Statutární orgán Spolku je individuální. Je jím prezident Spolku.

A. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi svolává prezident Spolku, a to nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze musí být svolána písemně, a to nejméně ve lhůtě 15 dnů přede dnem jejího konání. Pozvánka musí být zaslána každému řádnému členovi Spolku. Řádným členům se pozvánka doručuje elektronicky nebo jinou vhodnou formou. Současně bude pozvánka vyvěšena na veřejně přístupném místě v areálu Spolku. Odepře-li řádný člen pozvánku převzít nebo neposkytne k převzetí potřebnou součinnost, považuje se pozvánka za doručenou odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 2. Mimořádná členská schůze musí být svolána, požádá-li o to nejméně 1/3 členů Spolku s řádným členstvím nebo kontrolní komise. Mimořádná členská schůze musí být svolána písemnou formou a členská schůze se musí konat nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti o její svolání.
 3. Každý řádný člen Spolku má jeden hlas. Všichni členové Spolku s mládežnickým členstvím mají pouze hlas poradní.
 4. Každý člen Spolku je oprávněn nechat se zastoupit na členské schůzi na základě písemné plné moci. Každý člen Spolku je oprávněn na členské schůzi zastupovat na základě písemné plné moci nejvýše 5 členů, k pověřením přesahujícím nejvýše povolený počet pověření těmito stanovami se nepřihlíží.
 5. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny řádných členů Spolku. Rozhodnutí je přijato většinou přítomných řádných členů. Členskou schůzi řídí pověřený člen správní rady.
 6. Členská schůze zejména:
  • a) schvaluje stanovy Spolku a jejich změny
  • b) volí a odvolává členy správní rady
  • c) schvaluje na návrh správní rady odměny členů správní rady
  • d) rozhoduje o zániku Spolku a způsobu likvidace majetku

B. Správní rada

 1. Správní rada je řídícím orgánem Spolku.
 2. Správní rada zejména:
  • a) je povinna zabezpečit chod Spolku ve všech jeho činnostech v souladu se stanovami a usnesením členské schůze
  • b) sestavuje a schvaluje rozpočet na příslušný kalendářní rok
  • c) sestavuje zprávu o hospodaření a činnosti Spolku
  • d) spravuje a hospodaří s majetkem Spolku
  • e) odpovídá za řádné vedení účetnictví Spolku, připravuje účetní závěrku a výroční zprávu Spolku
 3. Ze své činnosti je odpovědná členské schůzi.
 4. Správní rada se skládá z 5 členů volených členskou schůzí Spolku a případně dalších členů kooptovaných správní radou. Počet kooptovaných členů správní rady nesmí být vyšší než 4. Členem může být pouze fyzická osoba.
 5. Členem správní rady nemohou být zvoleny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke Spolku.
 6. Funkčnost správní rady je zachována, pokud počet volených členů není nižší než 3.
 7. Klesne-li počet volených členů pod 3, musí být svolána neprodleně mimořádná členská schůze Spolku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala za účelem do volby členů správní rady v souladu se stanovami.
 8. Správní rada je volena na období 4 let. Opětovná volba členů správní rady je možná.
 9. Zasedání správní rady svolává prezident Spolku písemnou pozvánkou 30 dnů předem a to nejméně 3x do roka. Budou-li všichni členové správní rady souhlasit, je možné tuto lhůtu písemně zkrátit.
 10. Prezident Spolku je povinen svolat mimořádné zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady nebo kontrolní komise a prezident obdrží písemně důvod svolání a pořad jednání správní rady a to nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání zasedání správní rady.
 11. Správní rada může podle své úvahy přizvat k zasedání i členy jiných orgánů Spolku, jeho zaměstnance, členy Spolku, popř. jiné osoby.
 12. Zasedání správní rady řídí prezident Spolku. O průběhu zasedání správní rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje nejpozději do 7 dnů ode dne konání zápis, popř. usnesení, který podepisuje prezident Spolku a jeden člen správní rady.
 13. Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů správní rady. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta Spolku.
 14. Prezidenta Spolku volí správní rada z řad svých členů a to na prvním zasedání správní rady, které musí proběhnout do 15 dnů ode dne zvolení správní rady členskou schůzí. Správní rada je oprávněna prezidenta Spolku odvolat. Do zvolení prezidenta Spolku vykonává jeho funkci nejstarší člen správní rady.
 15. Smlouvy o převodu, zástavě, věcném břemeni a jiném omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví Spolku spolupodepisují prezident Spolku a dva volení členové správní rady, jinak je toto právní jednání neplatné.
 16. V případě, že správní rada nebude moci vykonávat svoji funkci, vykonává nezbytné funkce správní rady, zejména pak svolání mimořádné členské schůze, prezident Spolku popřípadě nejstarší člen správní rady. Mimořádná členská schůze musí být v tomto případě svolána nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 17. Správní rada je oprávněna zřídit výkonný orgán Spolku.
 18. Členství ve správní radě zaniká:
  • a) uplynutím volebního období
  • b) odvoláním
  • c) vzdáním se členství ve správní radě
  • d) u volených členů správní rady zánikem členství ve Spolku
  • e) úmrtím

C. Prezident Spolku

Prezident Spolku je statutárním orgánem Spolku. Prezident Spolku zastupuje Spolek navenek a je oprávněn za Spolek jednat a právně jednat v souladu se stanovami Spolku, usneseními členské schůze a správní rady. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje ve všech věcech pověřený člen správní rady na základě plné moci vystavené prezidentem Spolku.

VI.

 1. Majetek Spolku se řídí schváleným rozpočtem pro příslušné období. Majetek Spolku tvoří nemovitý a movitý majetek a finanční prostředky.
 2. Finanční prostředky Spolku jsou tvořeny zejména:
  • a) výnosy z pořádaných akcí a vedlejší hospodářské činnosti
  • b) příspěvky členů Spolku
  • c) dobrovolnými příspěvky a dary od fyzických a právnických osob
  • d) jinými majetkovými právy
 3. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku.

VII.

 1. Stanovy Spolku může měnit pouze členská schůze.
 2. Ukončení činnosti Spolku a tím jeho zánik může být proveden
  • a) rozhodnutím členské schůze
  • b) stanoví-li tak zákon

VIII.

 1. Stanovy byly schváleny na členské schůzi a nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
 2. Všechny osobní údaje členů Spolku sdělené LTC Velešín, z.s. jsou chráněny podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změnách zákonů.
KALENDÁŘ AKCÍ
Květen  2024
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31